Software QA Specialist

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

Chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć, dlatego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, tzw. RODO[1] pragniemy przekazać, że*:

1. [Administrator danych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane jest TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, zwanym dalej „Spółką”,

2. [Kontakt do Administratora] Jeżeli zechciałaby Pani/Pan uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w Spółce, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: data@testarmy.com

3. [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Spółka będzie przetwarzać Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji, a także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

4. [Okres, przez który dane będą przechowywane] Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

  1. zakończenia bieżącego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych (nie dłużej niż 24 miesiące od dostarczenia dokumentów aplikacyjnych) albo
  2. cofnięcia Pani/ Pana zgody w zakresie możliwości uwzględnienia zgłoszenia w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, a także danych wykraczających poza art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy. Zgoda w tym zakresie może być cofnięta w dowolnym momencie.

    Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. [Informacja o odbiorcach danych] Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, a także agencji która świadczy na naszą rzecz usługi rekrutacyjne.

6. [Uprawnienia] Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. [Obowiązek podania danych] Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia Pani/ Pana w naszym procesie rekrutacji. Podkreślamy, że podanie danych ponad te wynikające z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dodatkowe dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane tylko i wyłącznie wtedy, gdy w dokumentach aplikacyjnych zostanie wprost wskazane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie takich danych osobowych. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych także nie jest wymagane ale jego brak uniemożliwi Spółce uwzględnienie Pani/ Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach. W tym zakresie zgodę może Pani/ Pan cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. [Profilowanie] W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

9. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Pani/ Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.